Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính Thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính số: .../QĐ-TGTV ngày ….. tháng …… năm. Nội dung cụ thể như sau:
 

……………………
…………………….
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………..BB/-TGTV

MBB07/M-Liên 1

…………, ngày …. tháng ….. năm …..

 

BIÊN BẢN
Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính
 

Căn cứ Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính số: ……….../QĐ-TGTV ngày ….. tháng …… năm …… của ...............................................................
Vào hồi …. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ……… tại ........................................
.........................................................................................................................................  
Tổ kiểm tra của: ............................................................................................. gồm có:
- Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Biển hiệu số: .....
- Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Biển hiệu số: .....
- Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Biển hiệu số: .....
- Cơ quan phối hợp (nếu có): ....................................................................... gồm có:
- Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Đơn vị: .........
- Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Đơn vị: .........
- Ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………… Đơn vị: .........
Đại diện chính quyền là ông (bà):....................................................................................
Chức vụ: …………………………… Đơn vị:......................................................................
Người chứng kiến là ông (bà): .......................................................................................
Nghề nghiệp/chức vụ: ....................................................................................................
Địa chỉ/đơn vị: ..............................................................................................................
Người chứng kiến là ông (bà): .......................................................................................
Nghề nghiệp/chức vụ: ....................................................................................................
Địa chỉ/đơn vị: ..............................................................................................................
Đã tiến hành tạm giữ tang vật/phương tiện/giấy tờ theo thủ tục hành chính:
- Của ông (bà)/tổ chức: ...............................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ..................................................................................
Địa chỉ/quốc tịch: ........................................................................................................
Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): ……………… Cấp ngày: ………….. tại: .....
Do ông (bà): .............................................................................................  là đại diện.
- Không/chưa xác định được đối tượng vi phạm/chủ sở hữu hợp pháp của tang vật/phương tiện/giấy tờ bị tạm giữ.
Tang vật/phương tiện bị tạm giữ gồm:

STT

Tên tang vật/ phương tiện

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, số đăng ký của tang vật/phương tiện

Đơn vị tính

Số lượng

Tình trạng tang vật/ phương tiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

Giấy tờ bị tạm giữ gồm:................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Niêm phong tang vật/phương tiện/giấy tờ bị tạm giữ (nếu có): .............................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ý kiến của chủ/đại diện chủ sở hữu tang vật/phương tiện/giấy tờ bị tạm giữ (nếu có):       
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ý kiến của người chứng kiến/đại diện chính quyền (nếu có): ..............................
.........................................................................................................................................
Tang vật/phương tiện/giấy tờ bị tạm giữ được giao cho: ........................................
là: .................................................................................................................  bảo quản.
Biên bản này được lập thành 03 bản; 01 bản giao cho cá nhân/tổ chức bị tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ, 01 bản lưu hồ sơ vụ việc và 01 bản lưu quyển ấn chỉ; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây./.
 

CHỦ/ĐẠI DIỆN
CHỦ SỞ HỮU
TANG VẬT/ PHƯƠNG TIỆN/GIẤY TỜ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN/
NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN
CƠ QUAN PHỐI HỢP

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
(Ký, ghi rõ họ, tên)

TỔ TRƯỞNG
TỔ KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo