Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định thi hành án hình phạt tử hình

Quyết định thi hành án hình phạt tử hình - Công ty Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp mẫu theo hướng dẫn và đính kèm sau đây để người dùng tham khảo:

 

TÒA ÁN…………………………..(1)
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: ….../……/QĐ-CA(2)

…….., ngày…… tháng…… năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH
THI HÀNH ÁN HÌNH PHẠT TỬ HÌNH


CHÁNH ÁN TÒA ÁN……
 

Căn cứ vào điều 255, 256, 257, 258 và 259 của Bộ luật tố tụng hình sự;
Căn cứ vào............................................................................................................................ (3)
Căn cứ vào Quyết định số…… ngày…… tháng…… năm…… của Chủ tịch nước về việc bác đơn xin ân giảm án tử hình của  (4)

 

      QUYẾT ĐỊNH:


1. Thi hành án hình phạt tử hình về tội (các tội)............................................................................
Tại bản án hình sự……………………………………(5) số……… ngày…… tháng…… năm.................
của Tòa....................................................................................................................................
Đối với người bị kết án……………………………………..(6) sinh ngày…… tháng…… năm................
Trú tại:................................................................................................................................... (7)
Con ông…………………………………………………… và bà..........................................................
Hiện đang bị tạm giam (bị giam) tại Trại tạm giam (Trại giam)........................................................

2. Thành lập Hội đồng thi hành án hình phạt tử hình gồm có:
Đại diện Tòa án………………………………………………: Ông (Bà)...............................................
Chức vụ:..................................................................................................................................
Đại diện Viện kiểm sát………………………………………..: Ông (Bà)............................................
Chức vụ:..................................................................................................................................
Đại diện Công an………………………………………………: Ông (Bà).............................................
Chức vụ:..................................................................................................................................

3. Giao cho Hội đồng thi hành án hình phạt tử hình tiến hành thi hành án đối với người bị kết án tử hình theo đúng quy định của pháp luật.


Nơi nhận:
- Người bị kết án;
- Công an……………………;
- VKS………………………..;
- Lưu hồ sơ THA.

CHÁNH ÁN


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 1a:
(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định.
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định thi hành án hình phạt tử hình (ví dụ: Số: 01/2007/QĐ-CA).
(3) Nếu thuộc trường hợp được hướng dẫn tại các điểm a và b tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 thì ghi “Quyết định không kháng nghị số…… ngày… tháng… năm… của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Quyết định không kháng nghị số…… ngày… tháng… năm… của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao”; nếu thuộc trường hợp được hướng dẫn tại các điểm c và d tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 thì ghi “Quyết định số…… ngày… tháng… năm… của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình số…… ngày… tháng… năm… của Tòa………… đối với…”.
(4) Nếu người bị kết án tử hình không làm đơn xin ân giảm án tử hình thì bỏ mục “Căn cứ…” này.
(5) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.
(6) Ghi đầy đủ họ, tên của người bị kết án.
(7) Ghi theo địa chỉ trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn