LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù - Công ty Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp mẫu theo hướng dẫn và đính kèm sau đây để người dùng tham khảo:

 

TÒA ÁN…………………………..(1)
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: ….../……/QĐ-CA(2)

…….., ngày…… tháng…… năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH
TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ


CHÁNH ÁN TÒA ÁN……………………
 

NHẬN THẤY:

Người bị kết án............................................................................... đang chấp hành hình phạt tù
tại Trại giam (Trại tạm giam).......................................................................................................
Ngày…… tháng…… năm........................................................................................................ (3)
Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù,

XÉT THẤY:

Việc đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù với lý do người bị kết án là............................. (4);
Theo hướng dẫn tại mục 8 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì người bị kết án có đầy đủ các điều kiện được hoãn chấp hành hình phạt tù.
Căn cứ vào Điều 262 và Điều 263 của Bộ luật tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Cho người bị kết án……………………………………….. sinh ngày…… tháng…… năm...............
Trú tại:................................................................................................................................... (6)
Con ông…………………………………………………… và bà..........................................................
Được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt…………(6) tù về tội (các tội).............................................
Tại bản án hình sự…………………….(7) số……… ngày…… tháng…… năm...................................
của Tòa....................................................................................................................................

2. Thời hạn người bị kết án được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù......................................... ,
kể từ ngày ký quyết định này.

3. Giao người bị kết án cho Ủy ban nhân dân……………………………………(8) quản lý trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.


Nơi nhận:
- Ban giám thị Trại giam (Trại tạm giam)…….. (02 bản để giao cho người bị kết án 01 bản);
- VKS…………………...;
- TA……………….........;
- UBND…………………;
- Lưu hồ sơ THA.

CHÁNH ÁN


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 3d:
(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định;
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù (ví dụ: Số: 07/2007/QĐ-CA).
(3) Ghi theo ngày, tháng, năm số văn bản đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù của Viện kiểm sát cùng cấp hoặc của Ban giám thị Trại giam (Trại tạm giam) nơi người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù (ví dụ: Ngày 06 tháng 9 năm 2007 Viện kiểm sát nhân dân thành phố H có văn bản số 16/… đề nghị cho người bị kết án tạm đình chỉ chấp hành chấp hành hình phạt tù).
(4) Ghi lý do đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù (ví dụ: bị bệnh nặng).
(5) Ghi theo địa chỉ trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.
(6) Ghi mức hình phạt tù mà người bị kết án phạt tù phải chấp hành theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ: “03 (ba) năm”).
(7) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.
(8) Ghi đầy đủ tên xã, phường, thị trấn; tên huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quản lý người được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn
Tải App