LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù

Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù - Công ty Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp mẫu theo hướng dẫn và đính kèm sau đây để người dùng tham khảo:

 

TÒA ÁN…………………………..(1)
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: ….../……/QĐ-CA(2)

…….., ngày…… tháng…… năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH
HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ


CHÁNH ÁN TÒA ÁN……………………

NHẬN THẤY:
 

Sau khi ra quyết định thi hành án hình phạt tù số……… ngày…… tháng…… năm..........................
Đối với người bị kết án………………………...(3) hiện đang được tại ngoại.
Ngày…… tháng…… năm........................................................................................................ (4)
Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù,
 

XÉT THẤY:
 

Việc đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do người bị kết án là........................................ (5);
Theo hướng dẫn tại mục 7 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì người bị kết án có đầy đủ các điều kiện được hoãn chấp hành hình phạt tù.
Căn cứ vào khoản 1 Điều 261 và Điều 263 của Bộ luật tố tụng hình sự,
 

QUYẾT ĐỊNH:
 

1. Cho người bị kết án……………………………………….. sinh ngày…… tháng…… năm...............
Trú tại:................................................................................................................................... (6)
Con ông…………………………………………………… và bà..........................................................
Được hoãn chấp hành hình phạt…………(7) tù về tội (các tội)........................................................
Tại bản án hình sự…………………….(8) số……… ngày…… tháng…… năm...................................

2. Thời hạn người bị kết án được hoãn chấp hành hình phạt tù................................................... ,
kể từ ngày ký quyết định này.

3. Giao người bị kết án cho……………………………………(9) quản lý trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù.
 


Nơi nhận:
- Người bị kết án;
- Công an………………;
- VKS…………………...;
- Tòa án………………...;
- Ủy ban nhân dân…….;
- Lưu hồ sơ THA.

CHÁNH ÁN


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 3d:
(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Tòa án nhân dân quận B, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù (ví dụ: Số: 06/2007/QĐ-CA).
(3) Ghi thời hạn mà người bị kết án phạt tù phải chấp hành theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ: “03 (ba) năm”).
(4) Ghi ngày, tháng, năm Viện kiểm sát, cơ quan công an cùng cấp, người bị kết án hoặc người thân thích của người bị kết án đề nghị bằng văn bản cho hoãn chấp hành hình phạt tù; nếu là Viện kiểm sát hoặc cơ quan công an đề nghị thì ghi cả số văn bản đề nghị đó (ví dụ: Ngày 04 tháng 9 năm 2007 Viện kiểm sát nhân dân thị xã S, tỉnh H có văn bản số 15/… đề nghị cho người bị kết án hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc Ngày 11 tháng 10 năm 2007 người bị kết án có đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù).
(5) Ghi lý do đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù (ví dụ: đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, phạm tội lần đầu và sau khi bị xử phạt tù không có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng).
(6) Ghi theo địa chỉ trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.
(7) Ghi mức hình phạt tù mà người bị kết án phạt tù phải chấp hành theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ: “03 (ba) năm”).
(8) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.
(9) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức hoặc tên xã, phường, thị trấn; tên huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quản lý người được hoãn chấp hành hình phạt tù.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo