LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

------------

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

 

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ

REGISTRATION CARD OF STAY

Tên khách sạn/nhà nghỉ/nhà khách/nhà riêng: (1)..............................................

Name of the Hotel/Guest house/Private house

số nhà.............. đường/phố/thôn.................. phường/xã...................................

House No. Road, Street/Village Ward/Commune

quận/huyện................................. thành phố/tỉnh.................................................

District                                                            Province/City

Điện thoại/Telephone number:

PHẦN KHAI CỦA KHÁCH

FOLLOWING ITEMS ARE FILLED BY THE TENANT

1. Họ và tên (chữ in hoa):.........................................

2. Giới tính: nam £nữ £

Full name (in block letters)                                 Sex             Male    Female

3. Sinh ngày...... tháng...... năm..........

4. Quốc tịch:.........................................

Date of birth (day, month, year)       Nationality

5. Nghề nghiệp:...................................

6. Hộ chiếu số:.......................................

Occupation                Passport number.

7. Ngày nhập cảnh.................................

8. Cửa khẩu nhập cảnh:.......................

Date of latest entry (day, month, year)... Port of entry

9. Mục đích nhập cảnh:..............................

Purpose of entry

10. Được phép tạm trú ở Việt Nam đến ngày......... tháng....... năm.............

Authorized length of stay in Vietnam until (day, month, year)

11. Nhập cảnh Việt Nam:

Miễn thị thực:...

Visa exemption

Thị thực/thẻ tạm trú/giấy tờ khác (ghi rõ loại giấy tờ/số/thời hạn/ngày cấp/cơ quan cấp):

Visa/Temporary Resident Card/other documents (please specify the type, number and validity of such document)

..........................................................................

..........................................................................

12. Nghỉ tại khách sạn/nhà nghỉ/nhà khách/nhà riêng: (1)............

Staying at Hotel/Guest house/Private house

............. từ ngày:......... /.........../...........

đến ngày......... /........./..................

                       from the date(day, month, year) until the date (day, month, year)

13. Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng (họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu):

Accompanying children under 14 years old (full name, sex, date of birth, nationality, passport number)

..................................................................

............ , ngày...... tháng...... năm............
Place and date of declaration (day, month, year)
Ký tên
Signature

Ghi chú Note on the mark (1):

(1) Nếu ở nhà dân, thì ghi họ tên chủ nhà.

In case not staying at a hotel or guesthouse, please state the landlord of the accommodation.

Hotline: 1900 6169