LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Hợp đồng ủy quyền

Mẫu hợp đồng ủy quyền - Nội dung chính của hợp đồng ủy quyền gồm Nội dung ủy quyền, bên ủy quyền và bên được ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của các bên,... cụ thể như sau:

 

Hợp đồng ủy quyền được thể hiện theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi lập Hợp đồng ủy quyền.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN (Mẫu)

 

            Tại ......................hành phố ……….. (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

 

Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):.......................................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................. cấp ngày.............................................................

tại..................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông :............................................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................. cấp ngày.............................................................

tại..................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Cùng vợ là bà: ..............................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................. cấp ngày.............................................................

tại..................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: .........................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................. cấp ngày.............................................................

tại..................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ và tên:....................................................................................................................................

Sinh ngày:......................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................. cấp ngày.............................................................

tại..................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:.............................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................. cấp ngày.............................................................

tại..................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

            3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: .....................................................................................................................................

Trụ sở: ..............................................................................................................................................

Quyết định thành lập số:............................... ngày................. tháng .................. năm......................

do ........................................................................................................................................ cấp.....

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................... ngày............. tháng .......... năm................

do ................................................................................... cấp ngày ..................................................

Số Fax: ......................................................... Số điện thoại:.............................................................

Họ và tên người đại diện: .................................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................. cấp ngày..................................................................

tại.......................................................................................................................................................

 

Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

………….....................................................................................................………………………………………….

………….....................................................................................................………………………………………….

 

            Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1

PHẠM VI ỦY QUYỀN

 

Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên A.

………….....................................................................................................………………………………………….

………….....................................................................................................………………………………………….

 

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

 

Thời hạn ủy quyền là..................……kể từ ngày........................................

 

ĐIỀU 3

THÙ LAO

 

Thù lao hợp đồng (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền) ....................................................................

 

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

 a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

 b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

 c. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

 

2. Bên A có các quyền sau đây:

 a. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;

 b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;

 c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.

 

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1.Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;

đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

 

2.Bên B có các quyền sau đây:

a. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;

b. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.

 

ĐIỀU 6

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

 

Lệ phí công chứngHợp đồng này do bên............ chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 7

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 8

CAMĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3. Các cam đoan khác….

 

ĐIỀU 9

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

            1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

            2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

 

            Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

-       Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-       Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-       Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-       Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-       Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-       Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-       Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-       Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

 

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ......................................................................................

 

                             Bên A                                                                                                               Bên B

                (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                            (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Trân trọng !
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn