LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị

Hợp đồng lắp ráp thiết bị gồm thông tin các bên yêu cầu lắp ráp, bên nhận lắp ráp, nội dung công việc, thời gian, giá cả và phương thức thanh toán, và các nội dung khác liên quan.

1. Luật sư tư vấn hợp đồng lắp ráp thiết bị

Hợp đồng lắp ráp thiết bị được ký kết giữa đơn vi cung cấp dịch vụ và người có nhu cầu sử dụng. Hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận về quyền và trách nhiệm giữa các bên để đảm bảo hành lang pháp lý và sự an toàn cho mọi sự tranh chấp. Nội dung của hợp đồng lắp ráp thiết bị gồm những nội dung nào là chủ yếu, các bên trong hợp đồng cần lưu ý những nội dung gì? Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

+ Quy định pháp luật về hợp đồng dịch vụ;

+ Chủ thể ký kết hợp đồng;

+ Nội dung chủ yếu trong hợp đồng lắp ráp thiết bị;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi: 1900.6169, dưới đây là Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiệt bị do Luật Minh Gia soạn thảo, kính mời bạn đọc tham khảo:

2. Hợp đồng lắp ráp thiết bị

mau-hop-dong-lap-rap-thiet-bi-jpg-10032013114028-U1.jpg

Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị

---------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Hợp đồng số: …. – HĐLRTB

Hôm nay ngày … tháng …. năm …Tại địa điểm: ………………………………………....……

Chúng tôi gồm: …………………………………………………………………………...........……

Bên A (Bên có nhu cầu lắp ráp)

-              Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ………………………………………………....…

-              Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………......

-              Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………………………....

-              Tài khoản số: …………………………………………………………………………......

-              Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………......

-              Đại diện là: …………………………………………………………………………….....

-              Chức vụ: ………………………………………………………………………………......

-              Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày ….. tháng ..… năm....

-              Do ………………………………………… chức vụ …………………………………....

Bên B (Bên nhận lắp ráp)

-              Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ……………………………………………………

-              Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

-              Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………………………....

-              Tài khoản số: ………………………………………………………………………….....

-              Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………………….....

-              Đại diện là: …………………………………………………………………………….....

-              Chức vụ: ……………………………………………………………………………….....

-              Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. tháng …. năm…..

-              Do ……………………………… chức vụ ……………………………………………....

-              Hai bên cùng thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc

1.           Bên A giao cho bên B lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật có tên là: … Bao gồm những công việc cụ thể như sau:

-               …………………………………………………………………………………………

-               …………………………………………………………………………………………

a.  Bên A phải cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin ban đầu cùng với tòan bộ những phụ tùng của thiết bị cần lắp ráp.

2.  Bên B có trách nhiệm lắp ráp xong thiết bị, tiến hành việc vận hành thử, bảo đảm cho bên A có thể sử dụng thiết bị vào hoạt động phục vụ sản xuất  kinh doanh.

Điều 2: Về vật tư và tiền vốn

1. Những vật tư, nguyên liệu phụ phục vụ cho việc lắp ráp hoàn chỉnh thiết bị máy móc do bên A có trách nhiệm cung ứng đầy đủ, kịp thời và đúng chất lượng, đủ số lượng cần thiết và theo nhu cầu của công việc.

2.  Tiền vốn ứng trước phục vụ cho các hoạt động lắp ráp và vận hành bên A phải chi cho bên B ngay sau khi ký hợp đồng (hoặc khi bắt đầu thực hiện hợp đồng).

Lưu ý: Những vật tư, nguyên liệu phụ bên A hiện tại không có thì có thể quy thành tiền, giao luôn cho bên B tự mua sắm đúng tiêu chuẩn, chất lượng đã thỏa thuận.

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

1.  Bên B có trách nhiệm thực hiện hợp đồng lắp ráp trong thời gian là …….ngày (tháng).

2.  Khi tổ chức vận hành thử, bên B phải thông báo cho bên A kiểm tra trước việc lắp ráp và cùng tham gia vận hành thử (nếu là phương tiện vận tải, thiết bị cần phạm vi hoạt động lớn, bên A có trách nhiệm bố trí địa điểm vận hành thử).

Điều 4: Trách nhiệm bảo hành, hướng dẫn sử dụng

1.  Bên B có trách nhiệm hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo đảm phát huy hết tính năng, tác dụng của thiết bị và những điểm cần lưu ý trong quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

2.  Việc bảo hành thiết bị các mối hàn, mối ráp do bên B chịu trách nhiệm trong thời hạn … tháng (nếu bên B đồng thời là người sản xuất thiết bị đó, nếu không chỉ chịu trách nhiệm bảo hành trong phạm vi các dịch vụ do bên B thực hiện).

Điều 5: Thời hạn thanh toán công dịch vụ

1.            Bên A có trách nhiệm thanh toán công dịch vụ cho bên B tổng cộng là: ………… chia thành các đợt:

-              Đợt 1: Vào ngày ………………………………………………………………………

-              Đợt 2: Vào ngày ………………………………………………………………………

2.           Phương thức thanh toán bằng tiền mặt (có thể chuyển khoản qua ngân hàng).

Điều 6: Các thỏa thuận khác (nếu có)

 -  Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này, sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế và dịch vụ khoa học – kỹ thuật.

Điều 7: Trách nhiệm vật chất trong thực hiện hợp đồng

1.   Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện, hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng, thì sẽ bị phạt tới … % giá trị phần hợp đồng (cao nhất là 12%).

2.  Bên nào vi phạm các điều khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành… Mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 8: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

1.  Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

2.  Trong trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa tranh chấp ra Tòa án xử lý.

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng

            -    Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …. đến ngày .........…

-   Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên …. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian, địa điểm họp thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành … bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản. Gửi cơ quan … bản (nếu cần).

                       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

                   Chức vụ                                                                       Chức vụ

                     (Ký tên, đóng dấu)                                                      (Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu Hợp đồng lặp ráp thiết bị trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng.