Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Giấy tờ khai thuế năm

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy tờ khai thuế năm (Mẫu số 01/TKN-XSBHĐC) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

TỜ KHAI THUẾ NĂM

(Áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp,

hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm)

[01] Năm:………

[02] Lần đầu:                     [03] Bổ sung lần thứ:

[04]Người nộp thuế:…….........………....………...………………...................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

[07] Điện thoại:……...............…….[08] Fax:……….……….... [09] Email:…..…...…….

[10] Số CMND(trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam:……………………………….

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): …………………….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………….............................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ............................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ........................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.......................ngày....../......./..................................................

[21] Văn bản uỷ quyền (nếu có): Số………………ngày……tháng……năm……...............

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu  trong năm

Số thuế TNCN phải nộp

Số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp

Số thuế TNCN phải nộp bổ sung

(a)

(b)

(c)

(d)=(b)-(c)

1

Hoạt động đại lý xổ số

[22]

 

 

 
 

 

 

2

Hoạt động đại lý bảo hiểm

[23]

 

 

 

 

3

Hoạt  động bán hàng đa cấp

[24]

 

 

 

 

4

Hoạt động kinh doanh khác

[25]

 

 

 

 

5

Tổng cộng

[26]

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:............

......, ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo