LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Giấy bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (Mẫu số 01/CKTT-CNKD) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

CỤC THUẾ:……………

CHI CỤC THUẾ:………

Xã/Phường:……………..

BẢNG CÔNG KHAI THÔNG TIN

CÁ NHÂN KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN

Năm……..

Công khai mức dự kiến        

Công khai mức chính thức                                                                                      

                             Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Tên hộ kinh doanh

Mã số thuế

Địa chỉ kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Cá nhân kê khai

Cơ quan thuế tính

Doanh thu

Thuế phải nộp

Doanh thu

Thuế phải nộp

[01]

[02]

[03]

[04]

[05]

[06]

[07]

[08]

[09]

1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI……..…..

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

….., ngày……..tháng…..năm….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn