LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam cho người nước ngoài

Nội dung đơn xin thị thực Việt Nam cho người nước ngoài bao gồm các thông tin về người xin cấp thị thực, nhân thân, nội dung xin cấp thị thực Việt Nam và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-don-xin-thi-thuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai-jpeg-07122012011847-U1.jpeg

Tư vấn quy định về Đơn xin cấp thị thực Việt Nam cho người nước ngoài

 

Ảnh–photo

In 4x6 cm

(1)

ĐƠN XIN THỊ THỰC VIỆT NAM

1.Họ tên (chữ in hoa): ............................................................................................

   Tên khác (nếu có): .............................................................................................

2.Sinh ngày..........tháng..........năm.............Giới tính:    Nam      Nữ:    

3.Nơi sinh: ............................................................................................................

4.Quốc tịch gốc: .........................Quốc tịch hiện nay: ...............................................

5.Tôn giáo: ..........................................................................................................

6.Nghề nghiệp: ..........................................Nơi làm việc: ..........................................

7.Địa chỉ thường trú:...............................................................................................

   ..................................................................Số điện thoại: ..................................

8.Thân nhân:

 

Quan hệ

Họ tên

Ngày sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Bố

Mẹ

Vợ/chồng

Con

Con

 

9.Hộ chiếu số/ giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: .............................loại (2):..................

   Cơ quan cấp: .........................................................có giá trị đến ngày:....................

10.Ngày nhập xuất cảnh Việt nam gần nhất (nếu có):....................................................

11.Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày .........................; tạm trú ở VN ngày:......................

12.Mục đích nhập cảnh:............................................................................................

13.Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh (nếu có):

    -Cơ quan, tổ chức:tên:........................................................................................

    -Địa chỉ:............................................................................................................

    -Cá nhân: họ tên:...............................................................................................

    -Quan hệ với bản thân:.........................................................................................

14. Người dưới 14 tuổi đi cùng:

Ảnh photo

in

4x6 cm

(1)

Ảnh photo

in

4x6 cm

(1)

Số TT

Họ tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quốc tịch

Quan hệ với bản thân

15. Đề nghị cấp thị thực:              một lần               nhiều lần           

16. Đề nghị khác liên quan đến việc cấp thị thực (nếu có): ........................................

.......................................................................................................................

 Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật

Làm tại: ..................................ngày.........tháng...........năm.............

Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên.

............................................................................................................................

Ghi chú

(1)       Mỗi người khai 01 bản, dán ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu.

(2)       Nếu là hộ chiếu thì ghi rõ phổ thông, công vụ hay ngoại giao; nếu là giấy tờ thay hộ chiếu thì ghi rõ tên giấy tờ đó.