LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Nội dung mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại gồm thông tin về tòa án thụ lý giải quyết, thông tin nguyên đơn, bị đơn, tóm tắt sự việc vi phạm, yêu cầu khởi kiện và bồi thường thiệt hại và các vấn đề liên quan như đính kèm trên đây:

 

mau-don-khoi-kien-vu-an-kinh-doanh-thuong-mai-jpg-26072013013522-U1.jpg

Quy định về viết đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại
 

Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại được đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào trường hợp khởi kiện thực tế.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                  ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

       Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………..........

Họ và tên người khởi kiện: (3)…………………………………………………

Địa chỉ: (4) ………………………………………….……… Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……

Địa chỉ: (6) …………………….………. Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………………………………

Địa chỉ: (8) ………………….…………. Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. …….…

Địa chỉ: (10) …………………………. Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)……………

………………………………………………………………………..…………………………...

………………………………………………………………………..…………………………...

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..……...……………………………………..

 Địa chỉ: (13) ……………………………….….………………………….…………………….

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1…………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

                                        

Người khởi kiện (16)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh