Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 16) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mu số 16

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

(1)…………, ngày .... tháng .... năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phưng, thị trấn*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(2) …………………

Tên tôi là: …………………………………………….Nam/nữ:............................................... 

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: …/…/20…; nơi cấp:..............................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:.................................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Là người đang chấp hành biện pháp áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số: ..../QĐ-UBND ngày ..../..../20.... của Chủ tịch UBND(3)…………..

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là .... tháng, kể từ ngày ..../..../20.... đến ngày ..../..../20....

Thời gian đã chấp hành biện pháp là .... tháng …..ngày.

Thời gian còn lại phải chấp hành biện pháp là .... tháng .... ngày.

Trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tôi đã có những tiến bộ như sau:

(Nêu rõ tinh thần, thái độ chấp hành các quy định, kết quả rèn luyện, học tập trong quá trình chấp hành biện pháp, thành tích nếu có)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Đề nghị Chủ tịch UBND(4)……………….. xem xét, quyết định miễn chấp hành phần thờigian còn lại của biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày..../..../20.... của Chủ tịch UBND(5)……………………

Ý kiến của người được phân công giúp đỡ
…………………………………….
…………………………………….
………, ngày .... tháng .... năm 20....
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày .... tháng .... năm 20....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng để người được giáo dục đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP .

(1)(2)(3)(4)(5) Tên xã/phường/thị trấn.

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo