LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

Luật sư tư vấn về cách soạn thảo mẫu đơn đề nghị giám định thương tật, nội dung và các vấn đề pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Luật sư tư vấn về mẫu đơn đề nghị giám định thương tật.

Mỗi cá nhân được quyền sống được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể và không một chủ thể nào có quyền xâm phạm đối với quyền nhân thân này. Quy định về quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể không những được pháp luật dân sự ghi nhận mà còn trong các văn bản khác như Hiến pháp, Bộ luật hình sự ,... Những cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm, gây ra thiệt hại đối với quyền nêu trên đều phải chịu trách nhiệm bồi thường và các loại trách nhiệm khác tùy theo mức độ gây ra thiệt hại.

Vậy khi bị người khác xâm phạm về tính mạng sức khỏe chúng ta cần làm gì? Đặc biệt là vấn đề giám định mức độ thương tật được pháp luât quy định như thế nào? Nếu bạn gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ, bạn hãy liên hệ công ty Luật Minh Gia chúng tôi bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

+ Mẫu đơn đề nghị giám định mức độ thương tật ;

+ Nội dung đơn đề nghị giám định thương tật ;

+ Trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật ;

2. Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT

(Do:.............................................)

 Kính gửi: Viện khoa học hình sự.........................Công an tỉnh....................................

1- Họ tên:..........................................Số CMTND:.....................................................

2- Địa chỉ nơi cư trú:................................................................................................

3- Nghề nghiệp hiện nay:...........................................................................................

4- Thời gian và bệnh tình:..........................................................................................

5- Đã tiến hành điều trị tại khoa:.........................Bện viên:..........................................

6. Thời gian điều trị từ ngày......tháng.....năm......, ra viện ngày.....tháng......năm ..........

7. Phương pháp điều trị:...........................................................................................

8. Nguyên nhân đẫn đến những tổn thương trên là do:................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
 
Đề nghị Viện Khoa học hình sự (hoặc trung tâm khoa học hình sự, Công an tỉnh.................. tiến hành giám định thương tật phụ vụ hoạt động khởi tố điều tra về tội danh cố ý gây thương tích theo luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009)

.………., ngày ….. tháng …. năm ….


Người làm đơn
 
(ký, ghi rõ họ tên)