LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm

Nội dung bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm bao gồm thông tin về cơ sở kinh doanh, sản phẩm áp dụng và nội dung cam kết, cụ thể như đính kèm trên đây:


Mẫu cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm

Tư vấn quy định và hướng dẫn viết cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

 

--------------------------------------------------

 

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Số:…………………………

 

Cơ sở:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………… Fax: …………………… Email:……………………

 

CAM KẾT

 

Áp dụng cho sản phẩm:………………………………………………………………………...

 

Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chiu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quả lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy đinh của pháp luật.

 

                                                                                    …. ngày…….tháng …..năm…..

                                                                                                                       

                                                                                                      CHỦ CƠ SỞ

                                                                                                   (Ký tên & đóng dẫu)

TƯ VẤN NHANH