Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định (Mẫu số 8) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu số 08

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số:         /BBTNHSYCGĐ

………….., ngày …. tháng ….. năm …….

 

       

BIÊN BẢN
TIẾP NHẬN HỒ SƠ YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

Hồi ………. giờ ……… phút, ngày …… tháng …… năm 20 ……

Căn cứ Văn bản yêu cầu giám định ngày ……. tháng …… năm ……

Của: …………………………………………………………………………

Tại: (tên, địa chỉ tổ chức giám định Pháp y tâm thần) …………………………

Chúng tôi gồm:

Bên giao:

Ông/ Bà: ……………….. Chức vụ: …………….. Điện thoại: ……………….

Số CMND: ……………. ngày cấp …………… nơi cấp ………………………

Đại diện cơ quan/gia đình: ………………………………………………………………………

Quan hệ với đối tượng giám định: ………………………………………………..

Bên nhận:

Ông/ Bà: ……………….. Chức vụ: …………….. Điện thoại: ………………

Đại diện tổ chức Pháp y tâm thần: ………………………………………………

Đã tiến hành giao, nhận hồ sơ yêu cầu giám định pháp y tâm thần của đối tượng:

Họ và tên: …………………………… Năm sinh: ……….. Giới tính: ………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

1. Văn bản yêu cầu giám định pháp y tâm thần nêu trên.

2. ……… bút lục, được đánh số từ 01 đến .... (có bảng kê kèm theo);

Ngoài ra hai bên không giao, nhận tài liệu gì khác.

Biên bản được lập thành 02 bản, hoàn tất hồi …… giờ ….. phút, ngày …… tháng …… năm …… Mỗi bên giữ 01 bản.

Những người có tên trên cùng đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận chữ ký người nhận và đóng dấu

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo