Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu (Mẫu số 9) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu số 09

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số:          /BBTNĐTGĐYC

………….., ngày …. tháng ….. năm …….

 

       

BIÊN BẢN
TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH THEO YÊU CẦU

Hồi ……. giờ …… phút, ngày ……. tháng …… năm 20 ……

Căn cứ Văn bản yêu cầu giám định tâm thần ngày ……. tháng …… năm ……

Của (ghi tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu) …………………………

Tại ………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Đại diện bên giao:

Ông/ Bà: ……………….. Chức vụ: …………….. Điện thoại: …………...……

Số CMND: ………………. ngày cấp …………… nơi cấp …………………….

Địa chỉ/cơ quan: …………………………………………………………………

Quan hệ với đối tượng giám định: ………………………………………………

Đại diện bên nhận:

Ông/ Bà: ……………….. Chức vụ: …………….. Điện thoại: …………...……

Khoa/ phòng: ……………………………………………………………………

- Tổ chức giám định: ……………………………………………………………

Gia đình đối tượng (nếu có):

Ông/ Bà: ……………………………….. Điện thoại: ……………………..……

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

CMTND số: ……….. Nơi cấp: ………… Ngày cấp: ………………………….

Quan hệ với đối tượng giám định: ………………………………………………

Đã tiến hành giao, nhận đối tượng giám định theo yêu cầu giám định pháp y tâm thần nêu trên.

1. Đối tượng giám định: …………………………………………………………

Họ, tên: ……………………………………………….. Giới: …………………

Năm sinh: …………………………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………

2. Tình trạng đối tượng giám định khi tiếp nhận: ………………………………

3. Tài liệu, đồ vật có liên quan đến đối tượng giám định:

Ảnh 4 x 6 ép plactic: 2 ảnh.

4. Cách thức quản lý đối tượng giám định sau khi tiếp nhận: …………………..

Biên bản được lập thành 2 bản, hoàn tất hồi …….. giờ ……. phút, ngày ….. tháng ….. năm 20 …… Mỗi bên giữ 01 bản.

Những người có tên trên cùng đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Gia đình đối tượng
(ký, ghi rõ họ tên)

Người giao
(ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận chữ ký người nhận và đóng dấu

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo