Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Biên bản thanh lý, nghiệm thu hợp đồng

Mẫu Biên bản thanh lý, nghiệp thu hợp đồng được ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập biên bản.

-----------

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày.....tháng......năm.......

Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................

Đại diện.............................................................Bên giao khoán........................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................

Đại diện.............................................................Bên nhận khoán.......................................

Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày ....tháng.....năm......

Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:..............................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................

Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ...........................đồng

( viết bằng chữ):............................................................................................................

Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... . đồng

(viết bằngchữ): .............................................................................................................

Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là.................................đồng

(viết bằng chữ):.............................................................................................................

Kết kuận: .....................................................................................................................

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên )

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên )

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo