LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Biên bản hoãn thi hành án tử hình

Biên bản hoãn thi hành án tử hình - Công ty Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp mẫu theo hướng dẫn và đính kèm sau đây để người dùng tham khảo:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******


BIÊN BẢN
HOÃN THI HÀNH ÁN HÌNH PHẠT TỬ HÌNH

 

Thi hành quyết định thi hành án hình phạt tử hình số……… ngày…… tháng…… năm…… của Chánh án Tòa án       
Hôm nay ngày…… tháng…… năm……, Hội đồng thi hành án hình phạt tử hình gồm có:
Đại diện Tòa án………………………………………………: Ông (Bà)...............................................
Chức vụ:..................................................................................................................................
Đại diện Viện kiểm sát………………………………………..: Ông (Bà)............................................
Chức vụ:..................................................................................................................................
Đại diện Công an………………………………………………: Ông (Bà).............................................
Chức vụ:..................................................................................................................................
Tiến hành thi hành án hình phạt tử hình về tội (các tội).................................................................
Đối với người bị kết án……………………………………….. sinh ngày…… tháng…… năm...............
Trong khi tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành án,

Xét thấy(1).................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 259 của Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng thi hành án hình phạt tử hình lập biên bản hoãn thi hành án hình phạt tử hình và báo cáo Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án hình phạt tử hình để báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Giao người bị kết án tử hình cho Trại tạm giam (Trại giam).............................tiếp tục tạm giam theo quy định của pháp luật.
 

Đại diện Công an……
(Ký tên và ghi đầy đủ họ tên)
 

Đại diện Viện kiểm sát……
(Ký tên và ghi đầy đủ họ tên)
 

Đại diện Tòa án……
(Ký tên và ghi đầy đủ họ tên)
 

 

Người bị kết án tử hình
(Ký tên và ghi đầy đủ họ tên hoặc điểm chỉ)

 


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 1b:
(1) Ghi lý do của việc hoãn thi hành hình phạt tử hình (ví dụ: “người bị kết án là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử” hoặc “có tình tiết đặc biệt quy định tại khoản 5 Điều 259 của Bộ luật tố tụng hình sự và được hướng dẫn tại tiểu mục 2.2 mục 2 Phần II Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao”).
 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo