LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính như sau:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày ...tháng ...năm ....

Số: ........................

Nợ: .......................

Có: ........................

Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của...............................

về việc bàn giao TSCĐ......................................................................................................

ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Đại diện bên giao

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Đại diện bên nhận

- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Đại diện.....................

Địa điểm giao nhận TSCĐ: ..........................................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT

Tên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Nước sản xuất (XD)

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Công suất

(diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá tài sản cố định

Giá mua

(ZSX)

Chi phí vận chuyển

Chi phí chạy thử

...

Nguyên giá TSCĐ

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

E

                         
 

Cộng

x

x

x

x

x

         

x

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

STT

Tên,quy cách dụng cụ, phụ tùng

Đơn vị tính

số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

         

Giám đốc bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng bên nhận

(Ký, họ tên)

Người nhận

(Ký, họ tên)

Người giao

(Ký, ho tên)

Hỏi tư vấn qua điện thoại