Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định có quyết định trưng cầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định có quyết định trưng cầu (Mẫu số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số:       /BBBGĐTGĐTC

………….., ngày …. tháng ….. năm….

 

       

BIÊN BẢN
BÀN GIAO ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH CÓ QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU

Hồi ….. giờ ……. phút, ngày …. tháng …. năm 20 ….

Theo thông báo của tổ chức giám định, đối tượng: ……….. đã được thực hiện giám định xong. Hôm nay, ………. ngày …… tháng …… năm ……… tại Khoa giám định của: (Tên, địa chỉ của tổ chức giám định) .............................................

Chúng tôi gồm:

Đại diện bên giao (tổ chức giám định):

Ông/ Bà: …………………….. Chức vụ: ……………… Điện thoại: …………

Cơ quan: …………………………………………………………………………

Đại diện bên nhận (cơ quan trưng cầu):

Ông/ Bà: …………………….. Chức vụ: ……………… Điện thoại: …………

Cơ quan: ………………………………………………………………………….

Đại diện cơ quan quản lý đối tượng giám định (nếu có):

Ông/ Bà: ……………………….. Chức vụ: …………… Điện thoại: …………

Cơ quan: ………………………………………………………………………….

Đã tiến hành bàn giao đối tượng giám định theo trưng cầu:

1. Đối tượng giám định:

Họ, tên: ………………………………………………………………………

Năm sinh: ………………………. Giới tính: ……………………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: ………………………………………………………………….

2. Tình trạng đối tượng giám định khi bàn giao:

……………………………………………………………………………………

3. Tài liệu, đồ vật có liên quan đến đối tượng giám định:

……………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 02 bản, hoàn tất hồi ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ……. năm 20 ……. Mỗi bên giữ 01 bản.

Những người có tên trên cùng đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Đại diện cơ quan quản lý đối tượng giám định
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận chữ ký người giao và đóng dấu

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo