Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu báo cáo quyết toán đóng góp quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo quyết toán đóng góp quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

PHỤ LỤC 1: (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

(Tên doanh nghiệp)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Quý ….. năm………….

 

Đơn vị tính: đồng VN

Stt

Nội dung

Trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

1

Doanh thu tiền dịch vụ

 

2

Đóng góp quỹ

 

a

Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang

 

b

Số phải nộp kỳ này

 

c

Tổng số phải nộp kỳ này (a + b)

 

d

Số đã nộp kỳ này

 

e

Số còn phải nộp (c – d)

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo