LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có phạm tội gì?

Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý: Điều 251 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009)

1. Người nào thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác để hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có hoặc sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành và các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Có tổ chức;

B) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

C) Phạm tội nhiều lần.

3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu tài sản, phạt tiền đến ba lần số tiền hoặc giá trị tài sản được hợp pháp hóa, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm.

* Cấu thành tội phạm

- Chủ thể: Cá nhân có năng lực TNHS và đủ 16 tuổi theo khoản 1 hoặc 14 tuổi theo khoản 2,3.

- Khách thể: Quan hệ sở hữu tải sản của cá nhân, tổ chức.

- Mặt chủ quan: Lỗi cố ý.

- Hành vi khách quan: Hành vi thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoạc các giao dịch khác để hợp pháp hóa tiền, tài sản do hoạt động phạm tội mà có hoặc sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác.

* Hình phạt

- Khung hình phạt cơ bản: Phạt tù từ một năm đến năm năm.

- Khung hình phạt tăng nặng:

+ Theo khoản 2: Phạt tù từ ba năm đến mười năm

+ Theo khoản 3: Phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm.

- Hình phạt bổ sung: Tịch thu tài sản, phạt tiền đến ba lần số tiền hoặc giá trị tài sản được hợp pháp hóa, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm.

Hỏi tư vấn qua điện thoại