Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần theo quy định năm 2024
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần theo quy định năm 2024

Công ty cổ phần Là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa; Quy định về cơ cấu tổ chức công ty cổ phần - Bao gồm nội dung về vốn, đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và các quy định khác liên quan như sau:

Chi tiết
Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên

Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Liên hệ tư vấn
Chat zalo