Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ được hướng dẫn, áp dụng theo mẫu sau đây:
 

TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠ


Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ:  …………………....................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… Fax: …………………….. Email: ..............................

3. Địa chỉ kinh doanh:

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………….. Email: .............................

4. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ tên: …………………………………. Chức danh ......................................................

- Số CMND: ………….. Ngày, nơi cấp ……….. Dân tộc: ……………… Quốc tịch: .........

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………… do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày …… tháng ….. năm ………

Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định hồ sơ trình Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng biển để phá dỡ cho:

- Tên doanh nghiệp được phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.

- Thời hạn cấp phép: Từ ngày ………….. đến ngày ……………………..

- Thông tin về tàu nhập khẩu và các thông tin khác: (nếu có)

(Tên doanh nghiệp) cam kết thực hiện việc kinh doanh nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.
 

Kèm theo Đơn đề nghị cấp Giấy phép:
- …………………………;
- …………………………;

……….., ngày …… tháng …… năm ………
ĐẠI DIỆN
(Ký, đóng dấu)

 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Bài viết liên quan
Đăng ký tư vấn riêng