Văn bản Luật chuyên ngành

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau ngoài Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư nhằm mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Quyết định 1073/QĐ-TLĐ Về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Doanh nghiệp Công đoàn

Quyết định 1073/QĐ-TLĐ Về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Doanh nghiệp Công đoàn

Quyết định 1073/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 9 năm 2011 Về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Doanh nghiệp Công đoàn như sau:

Chi tiết >>

Quyết định 169/QĐ-TLĐ về việc Ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn

Quyết định 169/QĐ-TLĐ về việc Ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn

Quyết định 169/QĐ-TLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2013 về việc Ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 06 năm 2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 15/2011/UBTVQH12 về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

Pháp lệnh 15/2011/UBTVQH12 về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

Pháp lệnh 15/2011/UBTVQH12 ngày 19 tháng 02 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 14/2011/UBTVQH12 về Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân

Pháp lệnh 14/2011/UBTVQH12 về Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân

Pháp lệnh 14/2011/UBTVQH12 ngày 19 tháng 02 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều về pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 về các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 về các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung về tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung về tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13 quy định về Cảnh sát cơ động

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13 quy định về Cảnh sát cơ động

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13 ngày 23 tháng 12 năm 2013 quy định về Cảnh sát cơ động như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung điều 10 của pháp lệnh Dân số

Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung điều 10 của pháp lệnh Dân số

Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 sửa đổi, bổ sung điều 10 của pháp lệnh Dân số như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13 ngày 12 tháng 07 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh Thuế Tài nguyên

Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh Thuế Tài nguyên

Pháp lệnh 07/2008/PL-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh Thuế Tài nguyên như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Ngoại hối

Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Ngoại hối

Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 03 năm 2013 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Ngoại hối như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 06/2008/PL-UBTVQH12 quy định về Công an xã

Pháp lệnh 06/2008/PL-UBTVQH12 quy định về Công an xã

Pháp lệnh 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21/11/2008 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Công an xã; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách đối với Công an xã như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13 quy định về Danh hiệu nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13 quy định về Danh hiệu nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 10 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều về pháp lệnh quy định về Danh hiệu nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 05/2008/PL-UBTVQH12 về thủ tục bắt giữ tàu biển

Pháp lệnh 05/2008/PL-UBTVQH12 về thủ tục bắt giữ tàu biển

Pháp lệnh 05/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/08/2008 quy định về thủ tục bắt giữ tàu biển như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi người có công với cách mạng

Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi người có công với cách mạng

Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 07 năm 2012 sửa đổi, bổ sung pháp lệnh 35/2007/PL-UBTVQH11 quy định về ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 04 năm 2012 quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp điển; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện pháp điển và các điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 03/2008/PL-UBTVQH12 về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

Pháp lệnh 03/2008/PL-UBTVQH12 về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

Pháp lệnh 03/2008/PL-UBTVQH12 ngày 26/01/2008 quy định về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 quy định về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng và người phiên dịch trong tố tụng hình sự, TTDS và TTHC

Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 quy định về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng và người phiên dịch trong tố tụng hình sự, TTDS và TTHC

Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 ngày 28 tháng 03 năm 2012 quy định về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng và người phiên dịch trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính như sau:

Chi tiết >>

Pháp lệnh 02/2008/PL-UBTVQH12 quy định nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

Pháp lệnh 02/2008/PL-UBTVQH12 quy định nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

Pháp lệnh 02/2008/PL-UBTVQH12 ngày 26/10/2008 quy định nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động công nghiệp quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch, nguồn lực xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

Chi tiết >>