LS Trần Khánh Thương

Đất tín ngưỡng bị thu hồi bồi thường thế nào?

Điều kiện để được bồi thường đất, giá bồi thường và mức hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tín ngưỡng được Luật Minh Gia tư vấn cụ thể thông qua tình huống dưới đây:

Câu hỏi: Chúng tôi ở làng ven biển và đi biển. Chúng tôi có thờ mồ mả chôn cá ông bị trôi dạt chết vào bờ theo phong tục tập quán. Khi nhà nước có dự án đi qua và ảnh hưởng đến ngôi mộ cá ông mà chúng tôi chôn cất và thờ cúng. Vậy chúng tôi có được bồi thường, hỗ trợ gì không? Quy định thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo thông tin bác cung cấp, hiện tại phần đất đang sử dụng để thờ là đất cộng đồng dân cư. Do vậy, nếu nhà nước có dự án đi qua, phải thu hồi đất, ảnh hưởng đến nơi thờ cúng này thì cộng đồng dân cư của bác có thể được bồi thường, hỗ trợ như sau:

Thứ nhất, về việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất:

Khoản 2 Điều 75 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

"2. Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp".

Theo đó, nếu có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất này thì sẽ đương nhiên được đề bù nếu nhà nước thu hồi đất. Trong trường hợp không có Giấy chứng nhận thì cần đáp ứng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ theo quy định tại khoản 5 Điều 100 Luật đất đai 2013 như sau:

"5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Theo quy định trên, GCNQSDĐ được cấp trong trường hợp cộng đồng dân cư sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ, đất nông nghiệp theo quy định pháp luật. Trong trường hợp của bác, bác chưa cung cấp rõ việc thờ tự cá ông có được dựng thành miếu thờ hay hình thức nào khác như quy định pháp luật không nên khi xin cấp GCN phải xác định rõ hình thức thờ cúng này.

Thứ hai, về việc hỗ trợ khi thu hồi đất:

Ngoài việc được bồi thường, cộng đồng dân cư có đất bị thu hồi cũng được hỗ trợ di chuyển mồ mả theo quy định tại Điều 18 Nghị định 47/2014 như sau: “Đối với việc di chuyển mồ mả không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định này thì người có mồ mả phải di chuyển được bố trí đất và được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với tập quán và thực tế tại địa phương”.

Trong trường hợp không được bồi thường hay hỗ trợ di chuyển mồ mả, bác có thể làm đơn đến UBND huyện để khiếu nại về vấn đề này.