Vũ Thanh Thủy

Tư vấn về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài năm 2015

Cho phép tôi được hỏi có cách nào nhận hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài trước ngày hẹn đươc không ? Vì lý do số ngày phép ở lại VN không còn , hồ sơ của tôi sở Tư Pháp B.T hẹn 07/10/2015 phỏng vấn đến 23/10/2015 mới nhận hồ sơ nên tôi không có mặt tại Bình Thuận để nhận đươc vì tính chất công việc nên tôi phải trở về nước vào ngày 16/10/2015. Xin tư vấn cho tôi có cách nào để nhận sớm hơn không ?

Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh gia, trường hợp này chúng tôi xin tư vấn như sau:
 
Điều 23 Nghị Định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình quy định:
 
Điều 23. Trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam
 
1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp có trách nhiệm:
a) Phỏng vấn trực tiếp hai bên nam, nữ tại trụ sở Sở Tư pháp để kiểm tra, làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục đích kết hôn và mức độ hiểu biết của hai bên nam, nữ về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của nhau; …

2. Trường hợp xét thấy vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan công an thì Sở Tư pháp có văn bản nêu rõ vấn đề cần xác minh, kèm theo bản chụp hồ sơ đăng ký kết hôn gửi cơ quan công an cùng cấp đề nghị xác minh.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tư pháp, cơ quan công an xác minh vấn đề được yêu cầu và trả lời bằng văn bản cho Sở Tư pháp.

3. Sau khi thực hiện phỏng vấn hai bên nam, nữ, nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ kết hôn, ý kiến của cơ quan công an (nếu có), Sở Tư pháp báo cáo kết quả và đề xuất giải quyết việc đăng ký kết hôn, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, kèm theo bộ hồ sơ đăng ký kết hôn.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư pháp cùng hồ sơ đăng ký kết hôn, nếu xét thấy hai bên nam, nữ đáp ứng đủ điều kiện kết hôn, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn quy định tại Điều 26 của Nghị định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn và trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp để tổ chức lễ đăng ký kết hôn.
Trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản nêu rõ lý do gửi Sở Tư pháp để thông báo cho hai bên nam, nữ…”
 
Hai anh chị thực hiện phỏng vấn ngày 7 tháng 10 năm 2015. Sau khi thực hiện phỏng vấn Sở Tư pháp phải tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ. Sở Tư pháp có thể phải lấy thêm ý kiến của cơ quan công an nếu thấy bộ hồ sơ có vấn đề (mất thêm 7 ngày làm việc).
 
Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận bản trình của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn để tổ chức lễ đăng ký kết hôn. Tiếp tục trong 5 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn Sở Tư pháp tiến hành lễ đăng ký kết hôn. Hoặc có lý do chính đáng, việc đăng ký kết hôn có thể gia hạn không quá 90 ngày, căn cứ Điều 24 Nghị Định số 126/2014/NĐ-CP:
 
Điều 24. Lễ đăng ký kết hôn tại Việt Nam
 
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn, Sở Tư pháp tổ chức lễ đăng ký kết hôn.

4. Trường hợp có lý do chính đáng mà hai bên nam, nữ yêu cầu gia hạn thời gian tổ chức lễ đăng ký kết hôn quy định tại Khoản 1 Điều này thì được gia hạn ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết thời hạn 90 ngày mà hai bên nam, nữ không đến tổ chức lễ đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc không tổ chức lễ đăng ký kết hôn; Giấy chứng nhận kết hôn được lưu trong hồ sơ.”
 
Nếu cần phải xin ý kiến của cơ quan công an thì hồ sơ của anh chị đến ngày 16 vẫn có thể chưa xong, anh chị cũng phải mất thêm thời gian đăng ký kết hôn nữa. Như vậy hồ sơ của anh chị hiện tại chưa chắc đã hoàn thành xong tại Sở Tư pháp nên anh chị nếu muốn lấy sớm hơn lịch hẹn thì có thể không được. Anh chị có thể đến Sở tư pháp hỏi về tình trạng giải quyết hồ sơ của anh chị, khi đi anh chị mang theo đầy đủ giấy tờ liên quan và giấy tờ chứng minh nhân thân.
 
Lời tư vấn cho anh chị, anh chị không cần có mặt đầy đủ vào ngày 23 tháng 10 để nhận hồ sơ, khi đến nhận hồ sơ, có lý do chính đáng anh chị sẽ được lưu Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 90 ngày. Anh chị có thể đợi đến thời gian về phép tới vẫn trong hạn 90 ngày để đăng ký kết hôn.
 
Nếu anh chị không kịp đăng ký kết hôn đợt này thì đến đợt sau anh chị phải làm lại thủ tục từ đầu.

Hotline: 1900 6169