Luật sư Trần Khánh Thương

Tiền lương hưu có bị ảnh hưởng bởi tiền trợ cấp thất nghiệp hay không?

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền do bảo hiểm xã hội chi trả nhằm mục đích san sẻ bớt một phần gành nặng khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động và chưa tìm được việc làm mới. Vậy trong trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đủ điều kiện hưởng lương hưu thì có ảnh hưởng đến mức hưởng lương hưu hay không?

Câu hỏi:

Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền là 3.200.000 ngàn đến tháng 11/2021 tôi đã hết hưởng trợ cấp thất nghiệp và đủ điều kiện về tuổi để hưởng hưu trí, vậy tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu hay không. Và số tiền tôi hưởng hưu trí có bị ảnh hưởng bới việc tôi hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đền Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của mình chúng tôi đưa ra nội dung yêu cầu tư vấn nhau sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 219 Bộ Luật lao động 2019 thì điều kiện hưởng chế độ hưu trí được xác định như sau:

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

 “Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

…”

Vậy trong trường hợp này, bạn cần đáp ứng các điều kiện về nghỉ hưu gồm có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và có đủ tuổi nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu được xác định theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 169 BLLĐ 2019: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035./ Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.... Còn nếu bạn nghỉ hưu trước tuổi thì cần đáp ứng các điều kiện tư vấn để được nghỉ hưu trước tuổi, có thể lấy ví dụ như bạn sẽ được nghỉ hưu trước tối đa 05 tuổi nếu bạn có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm, hoặc 15 năm làm việc ở cùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Thứ hai, về cách xác định mức hưởng lương hưu

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP nghị định hướng dẫn về Luật bảo hiểm xã hội thì mức hưởng lương hưu hàng tháng được xác định như sau:

Điều 7. Mức lương hưu hằng tháng

Mức lương hưu hằng tháng tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau:

a) Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

c) Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

2018

16 năm

2019

17 năm

2020

18 năm

2021

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

Theo đó, mức hưởng lương hưu của bạn được xác định dựa trên số năn bạn tham gia bảo hiểm xã hội và được xác định theo quy định trên. Do bạn chưa cung cấp cho chúng tôi về số năm bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng như mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội nên chúng tôi chưa có căn cứ để xác định rõ mức hưởng lương hưu. Bạn có thể tham khảo quy định trên để xác định mức hưởng của mình.

Ngoài ra, việc bạn hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ không ảnh hưởng gì đến việc hưởng hưu trí, bạn chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng thì sẽ được giải quyết chế độ.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

LIÊN HỆ TƯ VẤN