LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, công dân Việt Nam hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó, nếu ở ngoài nước phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền theo quy định; nếu ở trong nước phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi người đó cư trú biết việc họ có quốc tịch nước ngoài.

Cách thức thực hiện: 

Người thông báo có quốc tịch nước ngoài thì thông báo trực tiếp cho Sở Tư pháp hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó cư trú (Cơ quan đại diện Việt Nam thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước nơi người thông báo đang có quốc tịch hoặc đang thường trú. Trường hợp Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao hoặc chưa có Cơ quan đại diện thường trú hoặc kiêm nhiệm tại nước mà người thông báo quốc tịch đang thường trú thì việc thông báo có quốc tịch được thực hiện tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước thứ ba theo sự uỷ quyền của Bộ Ngoại giao). Nếu không có điều kiện thông báo trực tiếp thì có thể gửi văn bản thông báo qua đường bưu điện.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo có quốc tịch nước ngoài, TP/QT- 2010- TBCQTNN

Thành phần hồ sơ:

Bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo