LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục đăng ký giám hộ

Thủ tục đăng ký giám hộ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ thực hiện đăng ký việc giám hộ. Trình tự, thủ tục như sau:

Trình tự thực hiện đăng ký giám hộ

-  Người yêu cầu đăng ký việc giám hộ nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ;

Thành phần hồ sơ đăng ký giám hộ

- Tờ khai đăng ký việc giám hộ (theo mẫu);

- Giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ

- Danh mục tài sản của người được giám hộ (nếu có).

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Lệ phí đăng ký giám hộ (nếu có)

Không quá 5.000 đồng

Mẫu đơn, Tờ khai đăng ký giám hộ

Tờ khai đăng ký việc giám hộ (Mẫu TP/HT-2012-TKGH).

TƯ VẤN NHANH