Bài viết về chủ đề "vốn nhà nước"

VỐN NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vốn nhà nước
Quy định pháp luật về công ty nhà nước

Quy định pháp luật về công ty nhà nước

Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp Nhà Nước. Công ty nhà nước được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà nước.

Chi tiết >>