Bài viết về chủ đề "văn bản hướng dẫn luật quốc tịch "

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT QUỐC TỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản hướng dẫn luật quốc tịch

 • Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

  Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

  • 08/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước..., luật quốc tịch quy định cụ thể như sau:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169