Bài viết về chủ đề "tư vấn kiểm toán"

TƯ VẤN KIỂM TOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn kiểm toán
Mẫu Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty kiểm toán

Mẫu Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty kiểm toán

Mẫu Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty kiểm toán ban hành kèm theo Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính, nội dung như đính kèm trên đây.

Chi tiết >>

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán ban hành kèm theo Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động công ty kiểm toán

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động công ty kiểm toán

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động công ty kiểm toán ban hành kèm theo Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính như sau:

Chi tiết >>