Bài viết về chủ đề "trưởng phòng hành chính "

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trưởng phòng hành chính

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính bao gồm thông tin về đơn vị làm việc, nội dung bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng hành chính, thời gian và hiệu lực thi hành, các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn