Bài viết về chủ đề "tờ trình lãnh đạo "

TỜ TRÌNH LÃNH ĐẠO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tờ trình lãnh đạo

 • Mẫu Tờ trình

  Mẫu Tờ trình.

  • 15/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung Tờ trình gồm thông tin về đơn vị gửi và nơi tiếp nhận tờ trình, nội dung tờ trình, ý kiến bảo lưu và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn