Tư vấn về mức phụ cấp của cán bộ công đoàn cơ sở?
|

Tư vấn về mức phụ cấp của cán bộ công đoàn cơ sở?

Cho tôi hỏi: 1Từ tháng 4 năm 2012 tôi được đại hội công đoàn bầu làm phó chủ tịch công đoàn Công ty với số đoàn viên công đoàn hơn 400 đoàn viên CĐ. Nhưng sau khi chuyên công tác từ đơn vị sản xuất về làm Phó chủ tịch Công đoàn kiêm nhiệm tại Phòng thì Công ty đã giảm hệ số điểm phức tạp của tôi từ 37 điểm xuống còn 35 điểm (có nghĩa là mỗi tháng tôi bị giảm tiền lương là 500 nghìn đồng) vậy có đúng không? hệ số điểm phức tạp của Phó chủ tịch công đoàn 35 điểm không bằng một kỹ sư thưởng của các

Chi tiết
Liên hệ tư vấn