Bài viết về chủ đề "thủ tục hành chính doanh nghiệp "

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục hành chính doanh nghiệp

 • Mẫu Giấy mời

  Mẫu Giấy mời.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Giấy mời ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ. Nội dung cụ thể của mẫu giấy mời theo đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đề nghị cấp phép di dời công trình

  Mẫu Đề nghị cấp phép di dời công trình.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đề nghị cấp phép di dời công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu giấy mời họp

  Mẫu giấy mời họp.

  • 31/03/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu giấy mời họp, thư mời họp được quy định cụ thể về đơn vị mời, thời gian, địa điểm, nội dung họp cụ thể như biểu mẫu đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn