Bài viết về chủ đề "thủ tục cấp phép đầu tư"

THỦ TỤC CẤP PHÉP ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục cấp phép đầu tư
Mẫu Đề nghị/Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu Đề nghị/Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu Đề nghị/Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư nội dung gồm thông tin về nhà đầu tư, vốn, trụ sở, ngành nghề kinh doanh/mục tiêu của dự án và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây.

Chi tiết >>

Thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp...

Chi tiết >>

Thủ tục thành lập công ty liên doanh

Thủ tục thành lập công ty liên doanh

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam với mục tiêu thành lập công ty liên doanh thì thủ tục cấp phép đầu tư được tiến hành như sau:

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn xin cấp phép đầu tư

Luật sư tư vấn xin cấp phép đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thành lập dựa trên cơ sở các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thành lập công ty liên doanh.

Chi tiết >>