Bài viết về chủ đề "thông tư về tờ khai hải quan"

THÔNG TƯ VỀ TỜ KHAI HẢI QUAN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư về tờ khai hải quan
Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu

Nội dung tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm các thông tin về bên xuất khẩu, bên nhập khẩu, bên ủy thác và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>