Bài viết về chủ đề "thời giờ làm thêm"

THỜI GIỜ LÀM THÊM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thời giờ làm thêm
Người sử dụng lao động có được quyền yêu cầu làm thêm vào giờ giải lao

Người sử dụng lao động có được quyền yêu cầu làm thêm vào giờ giải lao

Câu hỏi đề nghị tư vấn: xin luât sư trả lời cho tôi một nghi vấn! Tôi làm công nhân cho cty da giay vốn đầu tư Trung Quốc. thời gian lam việc của chúng tôi là 10h trong đó co 8h quy theo quy định ( bao gồm ca 30 phut nghi) và 2h tăng ca. Nhưng cty lai bắt chung tôi đi 12h ( máy điểm danh chấm công bắt đầu từ 7h va điểm danh kết thúc lúc 19h ) 2h ngoài 10h làm việc cty chia ra để chúng tôi làm thời gian giải lao giữa ca, điều này chúng tôi không muốn. Xin hỏi sư dụng 2h làm thời gian giải lao nay

Chi tiết >>