Bài viết về chủ đề "thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân"

THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
Mẫu Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Mẫu Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Mẫu Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Chi tiết >>