Bài viết về chủ đề "thẩm quyền cho phép ra nước ngoài làm việc"

THẨM QUYỀN CHO PHÉP RA NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm quyền cho phép ra nước ngoài làm việc
Sang nước ngoài nghiên cứu dự án có phải xin phép người sử dụng lao động

Sang nước ngoài nghiên cứu dự án có phải xin phép người sử dụng lao động

1. Trường có thẩm quyền cho phép em đi nước ngoài trong trường hợp này không? Em đi Úc tiếp thì có vi phạm gì không? 2. Cục DTVNN có thẩm quyền gì với em sau khi em đã về báo cáo tốt nghiệp không? Em có phải xin Cục nếu em đi nghiên cứu tiếp hay không? 3. Có văn bản gì về thẩm quyền của các bên đối với người đã tốt nghiệp theo học bổng NSNN không?

Chi tiết >>