Chế độ đối với công chức tạm tuyển trong thời gian chưa thi
|

Chế độ đối với công chức tạm tuyển trong thời gian chưa thi

Em đang làm cán bộ văn hóa tại UBND thị trấn M'drak. Huyện em từ trước đến nay chưa tổ chức thi công chức cấp xã 1 lần nào, các công chức ở cơ quan chỉ có quyết định “Tạm tuyển chờ thi công chức của UBND huyện”, vậy em muốn hỏi trong trường hợp này các công chức trên đều được tăng lương định kì là đúng hay sai?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí