Di sản thừa kế là căn nhà thì có được bán không?
|

Di sản thừa kế là căn nhà thì có được bán không?

Căn nhà này có bán được không và khi chia như thế nào? Người con của anh tôi sống ở đó có quyền hạn gì không? Không sống ở VN vậy khi làm giấy tờ đến phân chia tai sản tôi có thể uỷ quyền cho văn phòng luật sư được không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí