Bài viết về chủ đề "tài sản phạm tội"

TÀI SẢN PHẠM TỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài sản phạm tội
Tư vấn về việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

Tư vấn về việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

Tôi xin hỏi trường hợp sau phạm vào khoản nào điều nào của luật pháp Việt nam và khung hình phạt như thế nào : Tôi có quen và chơi với 1 người bạn, 1 lần người bạn đó nhờ tôi bán 1 chiếc xe AirBlaed trị giá ngoài cửa hàng khoảng 40 triệu đồng tiền Việt nam. Người bạn tôi có cho tôi biết đây la chiếc xe do trộm cắp mà có và nhờ tôi tìm người mua giúp.

Chi tiết >>