Bài viết về chủ đề "sử dụng ngoại hối"

SỬ DỤNG NGOẠI HỐI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về sử dụng ngoại hối
Thông tư 16/2015/TT-NHNN về quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Thông tư 16/2015/TT-NHNN về quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2013/TT-NHNN NGÀY 26/12/2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

Chi tiết >>