Bài viết về chủ đề "quỹ xã hội"

QUỸ XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quỹ xã hội
Nghị định số 30/2012/NĐ-CP về Quỹ xã hội - quỹ từ thiện

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP về Quỹ xã hội - quỹ từ thiện

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ) thành lập tại Việt Nam.

Chi tiết >>