Bài viết về chủ đề "quy định về phí"

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về phí
Nghị định 85/2007/NĐ-CP (Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế)

Nghị định 85/2007/NĐ-CP (Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế)

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Chi tiết >>