Bài viết về chủ đề "quy định về khiếu nại tố cáo"

QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quy định về khiếu nại tố cáo
Luật Tố cáo số 03/2011/QH13

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 - Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước

Chi tiết >>