Bài viết về chủ đề "quản lý rừng trồng"

QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về quản lý rừng trồng
Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>